PRIVAATSUSTINGIMUSED

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

OÜ Alledem töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Alledem, registrikoodiga 10196978, aadressiga Kaevuri 1, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30328.

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt Pakkumise ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.

OÜ Alledem poolt töödeldavateks isikuandmeteks on: Kliendi ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress jne); äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne); Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo; info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed; kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel OÜ Alledem õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).

Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on OÜ Alledemil õigus kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on: Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine); Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas; Toodete kättetoimetamine; Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine; Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine; Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi; Kliendirahulolu uuringute teostamine.

Kui Klient on avaldanud soovi saada OÜ Alledem uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@alledem.ee

Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

OÜ Alledem ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

Seaduses ettenähtud juhtudel; transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks; makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks; võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

OÜ Alledem rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

OÜ Alledem veebisaiti kasutama asudes on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakontot omavaid Kliente.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda OÜ Alledemi poole e-posti aadressil info@alledem.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.